विराटनगर क्षेत्रमा आज भएको होली उत्सवमा रमाउदैं स्थानीय । 

brt_holi2 brt_holo3 holi_brt1 holi_brt brt_holi1

brt_holi